Passar de MySQL a SQLite

Hacker

Hi han prou scripts i utilitats per la xarxa, però aquest m'ha agradat per lo ràpid i eficient que és.

Nomès cal fer un mysqldump de la teua base de dades amb:


$ mysqldump -u USUARI -pCONTRASENYA --compatible=ansi --skip-opt > fitxer_dump

I després executar l'script següent passant com a argument el dump:


#!/bin/bash
if [ "x$1" == "x" ]; then
echo "Usage: $0 "
exit
fi

cat $1 |
grep -v ' KEY "' |
grep -v ' UNIQUE KEY "' |
grep -v ' PRIMARY KEY ' |
sed '/^SET/d' |
sed 's/ unsigned / /g' |
sed 's/ auto_increment/ primary key autoincrement/g' |
sed 's/ smallint([0-9]*) / integer /g' |
sed 's/ tinyint([0-9]*) / integer /g' |
sed 's/ int([0-9]*) / integer /g' |
sed 's/ character set [^ ]* / /g' |
sed 's/ enum([^)]*) / varchar(255) /g' |
sed 's/ on update [^,]*//g' |
sed 's/\\r\\n/\\n/g' |
sed 's/\\"/"/g' |
perl -e 'local $/;$_=<>;s/,\n\)/\n\)/gs;print "begin;\n";print;print "commit;\n"' |
perl -pe '
if (/^(INSERT.+?)\(/) {
$a=$1;
s/\\'\''/'\'\''/g;
s/\\n/\n/g;
s/\),\(/\);\n$a\(/g;
}
' > $1.sql
cat $1.sql | sqlite3 $1.db > $1.err
ERRORS=`cat $1.err | wc -l`
if [ $ERRORS == 0 ]; then
echo "Conversion completed without error. Output file: $1.db"
rm $1.sql
rm $1.err
else
echo "There were errors during conversion. Please review $1.err and $1.sql for details."
fi

Hi ha també un bon script a https://gist.github.com/esperlu/943776 però no he tingut el plaer de provar-lo.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES