Llistant camps de l'Active Directory amb Powershell a una xarxa de Windows

Llistant camps de l'Active Directory amb Powershell a una xarxa de Windowns

A la feina necessitem, de tant en tant, exportar camps d'usuaris que tenim integrats en la base de dades de l'Active Directory. Este article explica alguns trucs per a llistar camps fàcilment.

D'aquesta manera, podem treballar en la gestió d'usuaris i grups fàcilment des de Powershell, una utilitat molt potent si treballem a una organització amb el sistema operatiu Microsoft Windows.

Obrim el Powershell i executem el mòdul de treball de l'AD amb:

Import-Module ActiveDirectory

Llistant camps de l'Active Directory amb Powershell a una xarxa de Windowns

I ara, ja podem començar a treballar amb l'Active Diretory. Llistarem els noms descriptius (a la feina tenim el codi INE dels Ajuntaments i Mancomunitats) amb la següent ordre:

Get-ADUser -Filter * | Ft Name

Si necessitem els noms propis, cognoms i correus electrònics, ho farem amb:

Get-ADUser -Filter * | Ft givenname, surname, userprincipalname

Podem llistar els grupos on pertanyen els usuaris en l'arbre de l'AD mostrant els camps OU amb:

Get-ADUser -Filter * | Ft distinguishedName

Si volem llistar els noms d'usuaris excepte els que estiguen al grup OU "Bomberos", ho farem amb:

Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, distinguishedName | where {$_.DistinguishedName -notlike "*OU=Bomberos*"}

Si volem llistar noms, cogoms i DNI dels usuaris, ho farem amb:

Get-ADUser -Filter * -Properties Description | Ft givenname, surname, description

Si volem llistar els usuaris d'una determinada Entitat Local (per exemple Cabanes, que té el codi INE 033) farem:

Get-ADUser -Filter {Name -like "*033*"} | Ft givenname, surname, userprincipalname

Per últim, si volem un llistat (per exemple de DNIs) i que l'exporte en un fitxer amb format CSV, farem el següent:

Get-ADUser -Filter * -Properties Description | Ft description | out-file -filepath C:\fitxer.csv

 

GRUPS A L'ACTIVE DIRECTORY

També podem filtrar pels distints grups de permissos que tinguem configurats en l'Active Directory, d'aquesta manera podrem llistar els correus dels usuaris de comptabilitat, els usuaris del Padró d'Habitants, els usuaris amb premisos per a usar CITRIX, etc. A continuació deixe unes ordres per a fer estes tasques ràpida i fàcilment:

Llistem tots els grups que tenim configurats a l'Active Directory amb:

Get-AdGroup -Filter {Name -like "*"} | Ft Name

Ara volem buscar els usuaris que fan servir la comptabilitat amb el programari Aytos SICALWIN, però no sabem exactament el nom del grup, aleshores buscarem un poc per tal d'esbrinar el nom exacte del grup, aleshores cercarem "Sical" amb:

PS C:\Users\jcatala> Get-AdGroup -Filter {Name -like "*Sical*"} | Ft Name
.
Name
----
a-sepam-pruebas_SicalWin2006
a-sepam-SicalWin
GSepamSicalwin
a-sepam-utilidades-sicalwin_procesos
correo_a-sepam-sicalwin
a-sepam-SicalwinPRE

I ara ja veiem que el grup que volem es diu GSepamSicalwin, aleshores ara cercarem tots els usuaris d'eixe grup (llistat el nom, cognom i correu electrònic) amb la següent ordre:

Get-AdGroup -Filter {Name -like "GSepamSicalwin"} | Get-AdgroupMember -Recursive | Get-ADUser -properties givenname,surname,userprincipalname | format-table Givenname,Surname,Userprincipalname

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES