El meu .muttrc

Hacker

Mutt
Ací el meu fitxer .muttrc per al Mutt, el client de correu en consola des d'on llegeixo i escric els meus correus electrònics des de fa molts molts anys.

Tinc configurat dos correus (que els agafe des de l'aplicació Fetchmail), una configuració d'enviament dels correus en background gràcies a mSMTP, tinc la meua clau GPG configurada per a signar i cifrar correus, tres bústies per a les meues dos adreces de correu i una altra de llistes de correus tècniques (les quals organitze des de l'aplicació Procmail), també tinc la configuració de la paginació dins dels correus, l'ordenació per fils i subfils, i al final del fitxer configure els colors que m'agraden per al Mutt.


################################################################
# Configuracio de les meues identitats
#################################################################
# La meua identitat per defecte
set from = "joan "
set hostname=riseup.net

#Odre dels correus
set sort=threads
set sort_aux=reverse-last-date-received

#Fa un beep
set beep_new=yes

# Configuracio SMTP anterior, que funciona
# SMTP per a l'enviament dels correus
#set smtp_url = "smtp://joan:la_teua_contrasenya@smtp.riseup.net:587"

#sets path to msmtp command
set sendmail="/usr/local/bin/msmtp"
set envelope_from=yes

#Tells mSMTP to use which block of address to send the email
macro generic "1" ":set from=joan@riseup.net"

#Background sending, Hurray !
set sendmail_wait=-1

# Vull usar aquestes adreces de correu electronic
alternates "(joan@riseup\.net)|(joan@blablabla\.com)|(joan@bliblibli\.com)"

# Puc canviar el "From" dins del Mutt sense necessitat d'eixir, estiga en la bustia que estiga.
set use_from

# Aquestes son les macros que tinc per als diferents e-mails fent ESC+1, ESC+2, ESC+3, etc.
macro index \e1 ":set from='joan '\n:set status_format=\"-%r-joan@riseup.net: %f [Msgs:%?M?%M/?%m%?n? New:%n?%?o? Old:
%o?%?d? Del:%d?%?F? Flag:%F?%?t? Tag:%t?%?p? Post:%p?%?b? Inc:%b?%?l? %l?]---(%s/%S)-%>-(%P)---\"\n" "Cambiar a joan@riseup.net"

macro index \e2 ":set from='joan '\n:set status_format=\"-%r-joan@kreanto.com: %f [Msgs:%?M?%M/?%m%?n? New:%n?%?o? Ol
d:%o?%?d? Del:%d?%?F? Flag:%F?%?t? Tag:%t?%?p? Post:%p?%?b? Inc:%b?%?l? %l?]---(%s/%S)-%>-(%P)---\"\n" "Cambiar a joan@kreanto.com"

macro index \e3 ":set from='joan '\n:set status_format=\"-%r-joancatalapinyo@gmail.com: %f [Msgs:%?M?%M/?%m%
?n? New:%n?%?o? Old:%o?%?d? Del:%d?%?F? Flag:%F?%?t? Tag:%t?%?p? Post:%p?%?b? Inc:%b?%?2? %l?]---(%s/%S)-%>-(%P)---\"\n" "Cambiar a joa
ncatalapinyo@gmail.com"

folder-hook =entrada.joan 'push \e1'
folder-hook =entrada.kreanto 'push \e2'
folder-hook =entrada.gmail 'push \e3'

macro index I "c=entrada.joan\n" "Cambiar a entrada.joan"
folder-hook =entrada.joan 'macro index I "c=entrada.kreanto\n" "Cambiar a entrada.kreanto"'
folder-hook =entrada.kreanto 'macro index I "c=entrada.gmail\n" "Cambiar a entrada.gmail"'
folder-hook =entrada.gmail 'macro index I "c=entrada.joan\n" "Cambiar a entrada.joan"'

#################################################################
# Mis distintas Mailboxes (listar pulsando 'y')
#################################################################
set record = "~/Mail/sent"
set postponed = "~/Mail/drafts"
mailboxes = ~/Mail/entrada.kreanto
mailboxes = ~/Mail/entrada.gmail
mailboxes = ~/Mail/entrada.listastecnicas

#################################################################
# Codificacio
#################################################################
# Permitir escribir caracteres de 8 bits i usar charset iso
set allow_8bit
#set charset="iso-8859-1"
set charset="utf8"
set locale="es_ES"

# Veure autom\xc3\xa0ticament correus HTML
auto_view text/html # view html automatically
alternative_order text/plain text/enriched text/html # save html for last

# Editor dels correus
set editor="/usr/local/bin/emacs -nw"

set pager_stop # No avanzar al ste mensajend pager previous-line
bind pager previous-line
bind pager next-line

#################################################################
# Fique la firma amb "--" i la guarde al fitxer ~/.mutt/firma)
#################################################################
set sig_dashes
set signature="~/.mutt/firma"

#################################################################
# Configuracio GPG
#################################################################
#la meua clau
set pgp_sign_as="0xB950CF49"

set pgp_decode_command = "gpg %?p?--passphrase-fd 0? --no-verbose \
--batch --output - %f"
set pgp_verify_command = "gpg --no-verbose --batch --output - \
--verify %s %f"
set pgp_decrypt_command = "gpg --passphrase-fd 0 --no-verbose \
--batch --output - %f"
set pgp_sign_command = "gpg --no-verbose --batch --output - \
--passphrase-fd 0 --armor --detach-sign --textmode %?a?-u %a? %f"
set pgp_clearsign_command = "gpg --no-verbose --batch --output - \
--passphrase-fd 0 --armor --textmode --clearsign %?a?-u %a? %f"
set pgp_encrypt_only_command = "/usr/local/bin/pgpewrap gpg --batch \
--quiet --no-verbose --output - --encrypt --textmode --armor \
--always-trust --encrypt-to %a -- -r %r -- %f"
set pgp_encrypt_sign_command = "/usr/local/bin/pgpewrap gpg \
--passphrase-fd 0 --batch --quiet --no-verbose --textmode \
--output - --encrypt --sign %?a?-u %a? --armor --always-trust \
--encrypt-to %a -- -r %r -- %f"
set pgp_import_command = "gpg --no-verbose --import -v %f"
set pgp_export_command = "gpg --no-verbose --export --armor %r"
set pgp_verify_key_command = "gpg --no-verbose --batch --fingerprint \
--check-sigs %r"
set pgp_list_pubring_command = "gpg --no-verbose --batch --with-colons \
--list-keys %r"
set pgp_list_secring_command = "gpg --no-verbose --batch --with-colons \
--list-secret-keys %r"
set pgp_timeout = 300
set pgp_good_sign = "^gpg: Good signature from"
set pgp_use_gpg_agent = yes

set pgp_autosign = yes
set pgp_replyencrypt = yes
set pgp_replysign = yes
set pgp_replysignencrypted = yes
set pgp_strict_enc = yes
set pgp_verify_sig = yes
set pgp_auto_decode = yes

#################################################################
# COLORS
#################################################################
color normal white black
color status brightgreen blue
color tree red black
color markers brightred black
color tilde blue black
color indicator black cyan

color index cyan black "!~R"
color index brightcyan black "~T"
#color index brightgreen black "~p"
#color index brightgreen black ".*joan*"
color index red black ~D

color hdrdefault brightyellow black

color header brightmagenta black ^Subject:
color header brightwhite black ^X-Mailer:
color header brightwhite black ^User-Agent:
color header brightgreen black ^From:
color header brightgreen black ^Reply-To:
color header brightgreen black ^To:
color header brightgreen black ^Cc:
color header brightgreen black ^Bcc:
color header brightgreen black ^Delivered-To:

color body white black (https?|ftp)://[\-\.,/%~_:?&=\#a-zA-Z0-9]+
color body brightyellow black [\-\.+_a-zA-Z0-9]+@[\-\.a-zA-Z0-9]+
color body brightmagenta black ^Subject:
color body yellow black "[;:]-[)/(|]" # Colorize smileys.

color quoted brightcyan black
color quoted1 cyan black
color quoted2 brightcyan black
color quoted3 cyan black
color quoted4 brightcyan black
color quoted5 cyan black

color signature cyan black
color attachment green black

#################################################################
# S/MIME
#################################################################
color body black red "^Verification failure.*"

#################################################################
# ALIAS
#################################################################
set alias_file= ~/.mutt/aliases
set sort_alias= alias
set reverse_alias=yes
source $alias_file

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES