Correus electrònics via IMAP del Gmail + GPG amb Mutt

Correus electrònics via IMAP del Gmail + GPG amb Mutt

En aquest xicotet article et deixe la meua configuració del Mutt per a poder llegir correus de Gmail via IMAP amb aquest meravellós client de correu.

Amb Mutt obrim els correus molt ràpidament, podem escrivir correus fàcilment, deixar-los en esborranys per si no els volem enviar al moment, podem triar distintes identitats per a canviar el FROM dels correus, i moltes més funcionalitats.

Correus electrònics via IMAP del Gmail + GPG amb Mutt

Per què Mutt i no Neomutt? No sé, perquè em dóna igual. Perquè un client de correu de la terminal? perquè estic més temps a la terminal que no amb altres aplicacions i em resulta molt molt molt senzill i molt molt molt còmode. Perquè GPG? Perquè sempre que puc intente signar i cifrar correus i fomentar la privacitat a les nostres comunicacions. Perquè IMAP de Gmail i no POP3 o IMAP d'altres comptes? Perquè a la feina entre a Gmail amb un navegador web, i aleshores ho tinc sempre tot centralitzat i actualitzat. Abans era un caos tenir uns correus a casa i uns altres al treball.

A OpenBSD podem gestionar correus electrònics amb un navegador web, Evolution, Claws, Sylpheed, Mozilla Thunderbird, Kmail, etc.. però a mi m'agrada el Mutt, i el faig servir des de fa anys, des de fa molts anys.

Tinc uns quants articles sobre Mutt i GPG, però ara volia compartir la configuració del Gmail per a consultar i gestionar els nostres correus via IMAP, al final tindrem la mateixa informació tant si accedim amb un navegador web com si obrim el Mutt.

Mostrem la barra lateral amb:

set sidebar_visible
set sidebar_format = "%B%?F? [%F]?%* %?N?%N/?%S"
set mail_check_stats
set sidebar_divider_char = '│' # Pretty line-drawing character
set sidebar_short_path # Shorten mailbox names
set sidebar_delim_chars="/" # Delete everything up to the last / character

Obrirem els correus de les distintes etiquetes que s'ens mostren a la columna esquerra amb Ctrl+A, i navegadrem a dalt o a baix per les etiquetes amb Ctrl+N, Ctrl+P tal i com veiem a:

bind index,pager B sidebar-toggle-visible # Use 'B' to switch the Sidebar on and off
# ctrl-n, ctrl-p to select next, prev folder
# ctrl-o to open selected folder
bind index,pager \CP sidebar-prev
bind index,pager \CN sidebar-next
bind index,pager \CA sidebar-open

I sobre el IMAP de Gmail. la configuració és molt sencilla. Copia i desa les següents línies:

set realname = "joan"
set from = "joancatalapinyo@gmail.com"
set use_from = yes
set envelope_from = yes
set smtp_url = "smtps://joancatalapinyo@gmail.com@smtp.gmail.com:465/"
set smtp_pass = "___________________________"
set imap_user = "joancatalapinyo@gmail.com"
set imap_pass = "___________________________"
set folder = "imaps://imap.gmail.com:993"
set spoolfile = "+INBOX"
set ssl_force_tls = yes
set imap_check_subscribed
set hostname = gmail.com
set mail_check = 120
set timeout = 300
set imap_keepalive = 300
set postponed = "+[GMail]/Drafts"
set header_cache=~/.mutt/cache/headers
set message_cachedir=~/.mutt/cache/bodies

Per altra banda, jo tinc el fitxer de firma:

set sig_dashes
set signature="~/.mutt/firma"

També tinc configurat un fitxer per als àlias (.mutt/aliases):

set alias_file= ~/.mutt/aliases
set sort_alias= alias
set reverse_alias=yes
source $alias_file

També tinc configurat el GPG (./gnupg) per a poder signar, cifrar i descifrar correus electrònics fent servir clau pública i privada:

set pgp_sign_as="0xF3960E8CB950CF49"
set pgp_decode_command = "gpg2 %?p?--passphrase-fd 0? --no-verbose --batch --output - %f"
set pgp_verify_command = "gpg2 --no-verbose --batch --output - --verify %s %f"
set pgp_decrypt_command = "gpg2 --passphrase-fd 0 --no-verbose --batch --output - %f"
set pgp_sign_command = "gpg2 --no-verbose --batch --output - --passphrase-fd 0 --armor --detach-sign --textmode %?a?-u %a? %f"
set pgp_clearsign_command = "gpg2 --no-verbose --batch --output - --passphrase-fd 0 --armor --textmode --clearsign %?a?-u %a? %f"
set pgp_encrypt_only_command = "/usr/local/bin/pgpewrap gpg2 --batch --quiet --no-verbose --output - --encrypt --textmode --armor --always-trust --encrypt-to %a -- -r %r -- %f"
set pgp_encrypt_sign_command = "/usr/local/bin/pgpewrap gpg2 --passphrase-fd 0 --batch --quiet --no-verbose --textmode --output - --encrypt --sign %?a?-u %a? --armor --always-trust --encrypt-to %a -- -r %r -- %f"
set pgp_import_command = "gpg2 --no-verbose --import -v %f"
set pgp_export_command = "gpg2 --no-verbose --export --armor %r"
set pgp_verify_key_command = "gpg2 --no-verbose --batch --fingerprint --check-sigs %r"
set pgp_list_pubring_command = "gpg2 --no-verbose --batch --with-colons --list-keys %r"
set pgp_list_secring_command = "gpg2 --no-verbose --batch --with-colons --list-secret-keys %r"
set pgp_timeout = 300
set pgp_good_sign = "^gpg: Good signature from"
set pgp_use_gpg_agent = yes
set pgp_autosign = yes
set pgp_replyencrypt = yes
set pgp_replysign = yes
set pgp_replysignencrypted = yes
set pgp_strict_enc = yes
set pgp_verify_sig = yes
set pgp_auto_decode = yes

I tinc també dos identitats per a poder enviar correus, des del meu Gmail o des de Riseup.Net o des del correu de Underground Revolution (que és un grup de promotors musicals de Castelló de la Plana), i puc canviar-me el remitent pulsant ESC+1 o ESC+2 o ESC+3:

# Vull usar aquestes adreces de correu electronic
alternates "(joan@riseup.net)|(joancatalapinyo@gmail.com)|(joan@undergroundrevolution.org)"
#
# Puc canviar el "From" dins del Mutt sense necessitat d'eixir, estiga en la bustia que estiga.
set use_from
#
# Aquestes son les macros que tinc per als diferents e-mails fent ESC+1, ESC+2, ESC+3, etc.
macro index \e1 ":set from='joan '\n:set status_format=\"-%r-joan@riseup.net: %f [Msgs:%?M?%M/?%m%?n? New:%n?%?o? Old:%o?%?d? Del:%d?%?F? Flag:%F?%?t? Tag:%t?%?p? Post:%p?%?b? Inc:%b?%?l? %l?]---(%s/%S)-%>-(%P)---\"\n" "Cambiar a joan@riseup.net"
#
macro index \e2 ":set from='joan '\n:set status_format=\"-%r-joancatalapinyo@gmail.com: %f [Msgs:%?M?%M/?%m%?n? New:%n?%?o? Old:%o?%?d? Del:%d?%?F? Flag:%F?%?t? Tag:%t?%?p? Post:%p?%?b? Inc:%b?%?l? %l?]---(%s/%S)-%>-(%P)---\"\n" "Cambiar a joancatalapinyo@gmail.com"
#
macro index \e3 ":set from='joan '\n:set status_format=\"-%r-joan@undergroundrevolution.org: %f [Msgs:%?M?%M/?%m%?n? New:%n?%?o? Old:%o?%?d? Del:%d?%?F? Flag:%F?%?t? Tag:%t?%?p? Post:%p?%?b? Inc:%b?%?l? %l?]---(%s/%S)-%>-(%P)---\"\n" "Cambiar a joan@undergroundrevolution.org"
#
folder-hook =joan@riseup.net 'push \e1'
folder-hook =joancatalapinyo@gmail.com 'push \e2'
folder-hook =joan@undergroundrevolution.org 'push \e3'

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES