Configurant l'accés dels usuaris a MantisBT amb LDAP

Configurant l'accés dels usuaris a MantisBT amb LDAP

Amb el gestor d'incidències Mantis Bug Tracker, podem configurar l'accés dels usuaris via LDAP molt fàcilment configurant el fitxer de configuració config_defaults_inc.php i afegint els paràmetres adequats per a la configuració de la pàgina, dels correus electrònics (SMTP per als enviaments), la data i LDAP.

En el meu cas, estic configurant un Mantis Bug Tracker versió 2.8 amb les següents opcions:


$g_webmaster_email = 'cau@dipcas.es';
$g_from_email = 'no_respondas@dipcas.es';
$g_from_name = 'Incidencias SEPAM'; (*)
$g_return_path_email = 'grupotic@dipcas.es';
$g_validate_email = OFF;
$g_limit_email_domains = OFF;
$g_smtp_host = 'smtp.dipcas.es';
$g_default_language = 'spanish';
$g_window_title = 'Incidencias SEPAM'; (*)
$g_enable_project_documentation = ON;
$g_show_avatar = OFF;

$g_short_date_format = 'd-m-Y';
$g_normal_date_format = 'd-m-Y H:i';
$g_complete_date_format = 'd-m-Y H:i T';
$g_datetime_picker_format = 'DD-MM-Y HH:mm';

$g_login_method = LDAP;
$g_ldap_server = '192.168.6.69';
$g_ldap_root_dn = 'ou=usuarios,dc=dipcas,dc=es';
$g_ldap_uid_field = 'sAMAccountName';
$g_ldap_bind_dn = 'cyrus@dipcas.es';
$g_ldap_bind_passwd = '__________';
$g_use_ldap_email = ON;

A partir d'aquest moment, si tenim el paràmetre $g_login_method = LDAP; ja no podrem accedir amb l'usuari administrator de MantisBT.

Una solució inicial seria, tornar a ficar $g_login_method = MD5;, entrar a MantisBT amb l'usuari administrator i crear un usuari que existisca també al nostre Active Directory i donar-li permisos d'administrador.

I ja, després, tornem a configurar l'accés LDAP i aquest usuari, el qual es validarà via LDAP contra el nostre Active Directory, serà l'administrador de MantisBt.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.