Gestionar una autenticació bàsica HTTP a directoris d'un projecte web amb htpasswd

Gestionar una autenticació bàsica HTTP a directoris d'un projecte web amb htpasswd

Si volem tenir projectes webs o directoris a una intranet amb una autenticació bàsica, no cal configurar un projecte amb base de dades o un entorn que autentique contra un LDAP o altres sistemes, amb Apache Web Server tenim la utilitat que ens permet tenir directoris protegits, on la primera vegada que accedim ens demanarà les credencials, i si no les tenim no ens deixarà accedir.

Creem el fitxer .htaccess al directori del nostre projecte que volem protegir. I el contingut del fitxer serà algo així:

AuthType Basic
AuthName "Restingim uns directoris"
AuthUserFile "/ruta/absoluta/del/teu/fitxer/.htpasswd"
require valid-user

I ara, generarem el nostre usuari i contrasenya amb l'odre:

htpasswd -bc .htpasswd usuari contrasenya

Aquest usuari i contrasenya es sobreescriurà al fitxer .htpasswd amb el nom d'usuari i la contrasenya de la restricció cifrada en format usuari:contrasenya.

Per seguretat: si treballes a un servidor on hi ha més usuaris accedint, és recomanable renombrar el fitxer .htpasswd per un fitxer que no siga fàcil de localitzar com .i9b2500, per exemple.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.