Exemple d'ownCloud amb Nginx i certificat SSL

Hacker

Per a tenir dades cifrades en el tràfic des del client al servidor, configurarem l'Nginx per a que use el port 443 i crecarem un certificat de servidor:


mkdir -p cert
cd cert
openssl req -x509 -nodes -sha384 -days 3650 -newkey rsa:4096 -keyout server.key -out server.crt
chmod 600 server.key
chmod 600 server.csr

Aquest és el meu Nginx:


server {
listen 443 ssl;
server_name blablabla; # replace with your domain name or internal server ip

ssl_certificate /etc/nginx/cert/server.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/cert/server.key;

# Path to the root of your installation
root /var/www/html/;

# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

server_name _;

# Deny all attempts to access hidden files such as .htaccess, .htpasswd, .DS_Store (Mac).
location ~ /\. {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
}

client_max_body_size 10G; #

rewrite ^/caldav(.*)$ /remote.php/caldav$1 redirect;
rewrite ^/carddav(.*)$ /remote.php/carddav$1 redirect;
rewrite ^/webdav(.*)$ /remote.php/webdav$1 redirect;
rewrite ^/apps/calendar/caldav.php /remote.php/caldav/ last;
rewrite ^/apps/contacts/carddav.php /remote.php/carddav/ last;
rewrite ^/remote/(.*) /remote.php last;

location ~ ^(.+?\.php)(/.*)?$ {
try_files $1 =404;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$1;
fastcgi_param PATH_INFO $2;
fastcgi_param HTTPS $https;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_buffers 64 4K;
}

location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|bmp|ico|png|css|js|swf)$ {
expires 30d;
access_log off;
}
}

Espere que el trobes útil i que t'animes a compartir els teus experiments tècnics amb el Programari Lliure.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.