Creant certificat CSR de servidor

Hacker

El certificat es genera amb la següent ordre:


[root@eadmin ver2]# openssl req -new -nodes -keyout eadmin.key -out server.csr

Generating a 1024 bit RSA private key
..........++++++
.....++++++
writing new private key to 'eadmin.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [GB]:VARIABLE PRÒPIA
State or Province Name (full name) [Berkshire]: VARIABLE PRÒPIA
Locality Name (eg, city) [Newbury]:VARIABLE PRÒPIA
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:VARIABLE PRÒPIA
Organizational Unit Name (eg, section) []:VARIABLE PRÒPIA
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:DOMINI GLOBAL, TIPO *.JOANCATALA.NET
Email Address []:CORREU ELECTRÒNIC

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:dipcas
An optional company name []:
[root@eadmin ver2]#

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.