Apache 2.4 + PHP 5.6 + MySQL + PhpMyAdmin a FreeBSD

Apache 2.4 + PHP 5.6 + MySQL + PhpMyAdmin a FreeBSD

Compilem ports amb make install clean o si volem configurar els ports farem make config:

/usr/ports/www/apache24
/usr/ports/www/php56
/usr/ports/www/php56-extensions
/usr/ports/www/mod_php56
/usr/ports/databases/mysql56-server
/usr/ports/databases/phpmyadmin

Afegim a la configuració d'Apache /usr/local/etc/apache24/httpd.conf:


AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps


SetHandler application/x-httpd-php


SetHandler application/x-httpd-php-source

Podem saber en tot moment els mòduls que tenim activats a l'Apache amb apachectl -t -D DUMP_MODULES


[joan@pcbsd-1186] /usr/ports# apachectl -t -D DUMP_MODULES
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using ::1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Loaded Modules:
core_module (static)
so_module (static)
http_module (static)
authn_file_module (shared)
authn_core_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_groupfile_module (shared)
authz_user_module (shared)
authz_core_module (shared)
access_compat_module (shared)
auth_basic_module (shared)
reqtimeout_module (shared)
filter_module (shared)
mime_module (shared)
log_config_module (shared)
env_module (shared)
headers_module (shared)
setenvif_module (shared)
version_module (shared)
mpm_prefork_module (shared)
unixd_module (shared)
status_module (shared)
autoindex_module (shared)
dir_module (shared)
alias_module (shared)
php5_module (shared)
[joan@pcbsd-1186] /usr/ports#

Al fitxer rc.conf afegirem:


apache24_enable="YES"
mysql_enable="YES"
php_fpm_enable="YES"

A la directiva DirectoryIndex de l'Apache recorda afegir 'index.php' i ja pots reiniciar php-fpm i apache.

VIRTUAL HOSTS

Si volem tenir virtual hosts, nomès cal afegir directives al igual que aquestos dos exemples, just baix del Listen 80, i modificar-los com et valguen bé:


Listen 80


DocumentRoot "/usr/local/www/apache24/data/drupal1"
ServerName www.drupal1.com
# Other directives here


DocumentRoot "/usr/local/www/apache24/data/drupal2"
ServerName www.drupal2.com
# Other directives here

Haurem d'accedir a la base de dades per canviar la contrasenya del root amb:


# mysql -u root
# SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('newPasword');

O des de la consola amb:


/usr/local/bin/mysqladmin -u root password 'your-password'

I finalment, també per a tenir configurar el PhpMyAdmin correctament, afegirem al final del fitxer de configuració de l'Apache el següent:


Alias /phpmyadmin "/usr/local/www/phpMyAdmin"


Options None
AllowOverride None
Require all granted

Finalment, a la configuració de l'arrel de l'Apache (apareixen dos a httpd.conf) cal canviar AllowOverride None a AllowOverride All per tal de que funcionen automàticament les "clean url" dels Drupals.

I això és tot. Espere que trobes útil aquest article i que t'animes tu mateix a escriure els teus experiments amb programari lliure.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.